I-80 EB @ I-215 W SB / MP 117.2, SLC - Utah

Utah, UDOT, I-80 EB - Utah

Web camera: I-80 EB @ I-215 W SB / MP 117.2, SLC - Utah
Utah, UDOT, I-80 EB - Utah

I-80 EB @ I-215 W SB / MP 117.2, SLC
Utah, UDOT, I-80 EB
I-80 EB @ I-215 W SB / MP 117.2, SLC - Utah